Madrid vs Dortmund 2-0 Hasil Liga Champion 2013

Madrid vs Dortmund 5